Privacy policy

Ons privacybeleid is opgezet ter bescherming van de privacy van de gebruikers van de website en maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden. Het beleid is van toepassing op al onze producten tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Persoonlijke gegevens

In zover als wij in het kader van de bestelprocedure, die noodzakelijk is voor het kopen van producten of diensten, persoonlijke gegevens van de gebruiker opvragen, beheren, verwerken of gebruiken, gebeurt dit alleen in het kader van de Nederlandse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gebruikers kunnen onze website bezoeken en zichzelf van de inhoud op de hoogte stellen, zonder persoonlijke gegevens te moeten opgeven.

Persoonlijke gegevens verstrekt de gebruiker vrijwillig, bijvoorbeeld wanneer er een bestelling wordt geplaatst, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of van soortgelijke functies gebruik maakt. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn:

 1. voor- en achternaam
 2. adres
 3. e-mailadres
 4. telefoonnummer
 5. geboortedatum
 6. naam van de bank c.q. creditkaartgegevens
 7. bestelgeschiedenis

Achteraf betalen via Klarna

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna aan te bieden, geven wij bepaalde persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en om de betalingsopties aan te passen voor u. Algemene informatie over Klarna kunt u hier vinden.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarnas privacy verklaring.

Waarom gebruiken we persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken de gegevens om de levering van onze producten snel en gemakkelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen de gegevens uitsluitend gebruikt worden met toestemming van de gebruiker. Wij zullen persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling van de gebruiker.

Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke voorkeuren je hebt ingesteld, bijvoorbeeld je taalinstelling. Ook gebruiken we cookies van o.a. Facebook, Twitter en Google om sociale media integratie op onze website mogelijk te maken. Cookies kunnen een computer of de bestanden die op een computer staan niet beschadigen.

Zo gebruikt PR Shoes de Google Analytics cookies:
 • PR Shoes heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd
 • 'Gegevens delen' is uitgezet

Indien je geen cookies accepteert, heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in je browser. Als je de cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet optimaal werken of dat er van bepaalde diensten geen gebruik kan worden gemaakt.

Wij gebruiken beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

De informatie die je met ons deelt is privé en niet openbaar. Je bent vrij in de keus welke informatie je met ons deelt. Meer over cookies lees je in onze cookieverklaring.

Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de door u verstrekte opdracht. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens - anders dan op uw verzoek - gebruiken om u op een later moment te benaderen, dan vragen wij u daarvoor expliciet toestemming om dit te doen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscale en strafrechtelijke onderzoeken in voorkomende gevallen kan Studio PR Shoes BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscale of strafrechtelijke onderzoeken van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons verzetten binnen de mogelijkheden die de wet biedt.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u onze cliënt bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit ook interpreteren als
een verzoek tot vergeten. Dit betekent ook dat wij uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste punt van
contact of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardiging bestaat. Op grond van toepasselijke administratieve
verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, zodat wij deze gegevens bewaren zolang de
toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij
geproduceerd naar aanleiding van uw opdracht.


Uw rechten
Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich kunt beroepen op deze rechten. Om misbruik te voorkomen sturen wij kopieën en afschriften van uw gegevens in principe alleen naar uw e-mailadres dat al bij ons bekend is. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post, zullen wij u vragen u te identificeren. Wij bewaren de verwerkte verzoeken, bij een vergeten verzoek
beheren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle kopieën en transcripties van gegevens in het machinaal leesbare gegevens formaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de

Autoriteit Persoonsgegevens
Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens onjuist gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd recht op inzage in de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die zijn te
herleiden tot u. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U zult
binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek ontvangen. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens samen met een lijst van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen, naar het bij ons bekende e-mailadres.
gegevens, op het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op rectificatie
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken (of laten verwerken) en die betrekking hebben op uw persoon of die te herleiden tot u wijzigen. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging
dat de gegevens zijn aangepast op het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of die te herleiden zijn tot u te herleiden. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan een reactie op uw verzoek binnen 30 dagen. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging op het e-mail bij ons bekende adres dat de gegevens niet meer worden verwerkt totdat u de beperking ongedaan maakt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken (of laten verwerken) en die betrekking hebben op uw persoon of die kunnen worden herleiden tot u door een andere partij. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacy zaken. U krijgt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres kopieën of afschriften van alle gegevens over u
die wij hebben verwerkt of namens ons hebben laten verwerken door andere verwerkers of derden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer kunnen voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer gegarandeerd kan worden.


Recht van verzet en andere rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Studio PR Shoes BV. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de gegevens onmiddellijk staken in afwachting van de behandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij u kopieën en/of afschriften verstrekken van de gegevens die wij (laten) verwerken en vervolgens de verwerking definitief staken verwerkt) en vervolgens de verwerking definitief staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde
individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Informatie, intrekking en bezwaar

Als je gegevens bij ons zijn geregistreerd zullen we op verzoek je persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via info@prshoes.nl Tevens kun je online je gegevens aanpassen en wijzigen en bezwaar maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens. Voor klachten kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we de informatie?

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.

De bewaartermijn verschilt van geval tot geval:

 • Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.  

Bedrijfsgegevens

Studio PR Shoes B.V.
St Maartenstraat 53 7581AK Losser Nederland
Tel: +3153535360382
KvK: 0817444464
BTW: NL81933426261B01
Rabobank: IBAN NL74RABO0130393592